Kalendārs

Par situāciju valsts AS “Latvijas Dzelzceļš” pārvaldībā

Biedrība “Latvijas Tranzīta biznesa asociācija” (LTBA), kā viena no ilggadīgākajām (dibināta 1994.gadā) Latvijas transporta un loģistikas nozares nevalstiskajām organizācijām un kā nozīmīgs Satiksmes ministrijas sociālais partneris, kopumā pozitīvi vērtē Valsts AS “Latvijas dzelzceļš  komercdarbības rezultātus pagājušajā 2018.gadā un iepriekšējos gados.

Valsts kapitālsabiedrības valdes aktīvā un profesionālā rīcība ļoti sarežģītajā ne tikai dzelzceļa pārvadājumu kompāniju savstarpējas, bet arī starpvalstu tranzīta koridoru konkurences situācijā ir ļāvusi Valsts AS “Latvijas dzelzceļš” ne tikai izdzīvot, bet arī kāpināt transporta pakalpojumu apjomu un kļūt ekonomiski un finansiāli spēcīgam spēlētājam globālajā preču transporta pakalpojumu tirgū.

Tādēļ asociācijas biedrus dara bažīgus satiksmes ministra T. Linkaiša publiski paustais paziņojums par neuzticības izteikšanu atsevišķiem valsts kapitālsabiedrības valdes locekļiem un rosināšanu padomei tos atcelt.

LTBA ieskatā šāds paziņojums ir pārsteidzīgs un ir uzskatāms kā politisku motīvu vadīta iejaukšanās valsts kapitālsabiedrības pārvaldībā ministrijas vadību pārstāvošās partijas sponsoru interesēs, kā arī rupja spiediena izdarīšanā uz uzņēmuma padomi, pirms tā iepazinusies ar satiksmes ministra rīcībā esošo informāciju, objektīvi izvērtējusi situāciju un valdes darbību kopumā, pieņēmusi atbilstošus lēmumus uzņēmuma attīstības un darbības uzraudzības pilnveidošanas interesēs.

Nešaubīgi negatīvu nospiedumu uz Valsts AS “Latvijas dzelzceļš” reputāciju biznesa vidē ir radījuši satiksmes ministra T. Linkaiša publiski paustie pieņēmumi par iespējamiem korupcijas gadījumiem, valdei slēdzot komerciālos un saimnieciska rakstura darījumus. Asociācijas biedriem nav nekādu ilūziju, ka šiem ministra apgalvojumiem ir politisks zemteksts ar nolūku ietekmēt valsts resursu pārdalīšanu.

Atbilstoši nevainīguma prezumpcijai, kas izriet no tādiem tiesību aktiem kā Eiropas Savienības Pamattiesību harta, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas, Latvijas Republikas satversmes, likuma “Par tiesu varu” un Kriminālprocesa likuma- neviena persona nevar tikt uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.

Tā kā nevainīguma prezumpcija tostarp nodrošina arī to, ka nevienam nav jāpierāda savs nevainīgums.

Uzņēmuma reputāciju šie Jūsu vadītā Ministru kabineta locekļa T. Linkaiša publiskie izteikumi neceļ un tie nedara godu ne tranzīta un loģistikas nozarei ne Latvijas Valstij un tās konkurētspējai kopumā.

Mūsuprāt, šāda satiksmes nozares politiskā vadītāja rīcība neatbilst arī starptautiskās organizācijas OECD deklarētajiem valsts kapitālsabiedrību pārvaldības principiem. Vēlamies uzsvērt dažus no tiem:

  • Efektīvas korporatīvās pārvaldības sistēmas pamata nodrošināšana- Korporatīvās pārvaldības sistēmai jāveicina caurskatāmu un taisnīgu tirgu veidošanos, kā arī jānodrošina efektīva resursu sadale. Tai jāatbilst tiesiskuma principam un jāpalīdz īstenot efektīvu uzraudzību un izpildes nodrošināšanu;
  • Ieinteresēto personu loma korporatīvajā pārvaldībā- Korporatīvās pārvaldības sistēmai jāatzīst likumā vai savstarpējās vienošanās noteiktās ieinteresēto personu tiesības un jāveicina aktīva sadarbība starp kapitālsabiedrībām un ieinteresētajām personām, radot labklājību, izveidojot darbavietas un nodrošinot finansiāli stabilu kapitālsabiedrību ilgtspēju;
  • Padomes pienākumi- Korporatīvās pārvaldības sistēmai jānodrošina kapitālsabiedrības stratēģiskā vadība, padomes kontrole pār kapitālsabiedrības vadību, kā arī padomes atbildība pret kapitālsabiedrību akcionāriem.

Latvijas Tranzīta biznesa asociācija aicina Jūs, A.K. Kariņa kungs, rūpīgi izvērtēt satiksmes ministra T. Linkaiša rīcību un lēmumu pamatotību Valsts AS “Latvijas dzelzceļš” vadības sakarā un atjaunot starptautiskās organizācijas OECD deklarēto valsts kapitālsabiedrību labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu Satiksmes ministrijas pārziņā esošajā Valsts AS “Latvijas dzelzceļš”.  

LTBA izsaka cerību, ka Jūs kā Valdības vadītājs, spēsiet panākt tiesisku un taisnīgu izveidojušās situācijas noregulējumu Valsts AS “Latvijas dzelzceļš” vadības sakarā, kā arī motivēsiet satiksmes ministru turpmākajā darbā pieņemt politiski izsvērtus, pamatotus un nesasteigtus lēmumus, kuri būs  balstīti uz OECD definētiem labas korporatīvās pārvaldības principiem un uz valsts kapitālsabiedrības padomes atbildīgiem lēmumiem, kas pieņemti tikai un vienīgi uzņēmuma attīstības, konkurētspējas stiprināšanas, labas reputācijas un ilgtspējas saglabāšanas nolūkā.

Cerot uz sapratni un atbalstu,
ar cieņu,

LTBA valdes priekšsēdētājs
A. Lembergs

Publicēts lapā: 14.05.2019