Kalendārs

Līdzekļu trūkuma dēļ valsts nevar izmaksāt kompensāciju Aivaram Lembergam t.s. Grinberga lietā (18.12.2012.)

2012.gada 06.novembrī likumīgā spēkā stājās LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 21.jūnija spriedums Nr.PAC-0225 Aivara Lemberga prasībā pret Latvijas Republiku par morālā kaitējuma atlīdzību t.s. Grinberga lietā, ar kuru nosprieda:

– piedzīt par labu Aivaram Lembergam morālā kaitējuma atlīdzību LVL 3000,- (trīs tūkstoši latu) apmērā un tiesāšanās izdevumu LVL 150,- (viens simts piecdesmit latu) apmērā, bet pavisam LVL 3150,- (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit latu);

– atmaksāt Aivaram Lembergam no valsts budžeta līdzekļiem viņa bez tiesiska pamata samaksātās valsts nodevas par prasības celšanu tiesā LVL 2740,- (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit latu) un par pretapelācijas sūdzības iesniegšanu LVL 1367,- (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit septiņi lati) apmērā, bet pavisam LVL 4107,- (četri tūkstoši viens simts septiņi lati).

Kopumā Latvijas Republikai jāizmaksā Aivaram Lembergam atlīdzība par morālo kaitējumu LVL 7257,- (septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi lati). Spriedumā noteikts 10 dienu termiņš sprieduma labprātīgai izpildei.

LR Augstākās lietas Civillietu tiesu palāta 2012.gada 18.decembrī izskatīja LR Finanšu ministrijas 28.11.2012. pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu līdz 2013.gada 1.janvārim, sakarā ar to, ka Tieslietu ministrijai (iestāde, kas veic zaudējumu atlīdzību izmaksu atbilstoši likuma „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” 7.panta ceturtajai daļai un Ministru kabineta 27.04.2004. noteikumu Nr.433 „ Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksās kārtība” 5.punktam) šādiem mērķiem piešķirtie līdzekļi 2012.gadā jau ir izlietoti.

LR Augstākās lietas Civillietu tiesu palātas pilns nolēmuma teksts būs pieejams, sākot ar 2012.gada 19.decembri.

Atgādinu, ka visas trīs Latvijas Republikas tiesu instances (Kuldīgas rajona tiesa, Kurzemes apgabaltiesa un Augstākās tiesas senāts) A.Lembergu atzina par nevainīgu celtajās apsūdzībās un pilnībā attaisnoja.

Publicēts lapā: 18.12.2012