Kalendārs

Ventspils pilsētas budžets 2012.gadā – 42,2 miljoni latu (16.01.2012.)

Ventspils pilsētas domes sēdē apstiprināts Ventspils pilsētas pašvaldības 2012.gada budžets. Šogad pieejamie naudas līdzekļi ir vairāk nekā 42 miljoni latu.

Pašvaldības 2012.gada budžeta ieņēmumi plānoti 29,7 miljonu latu apmērā, bet naudas līdzekļu atlikums uz 2012. gada 1. janvāri ir 11,8 miljoni (t.sk. 9,7 milj. pašvaldības līdzekļi un 2,1 milj. valsts, ārvalstu līdzekļi investīciju projektiem). Līdz ar to 2012. gadā pieejami resursi 42,2 miljonu latu apmērā.

Pašvaldības kopējie izdevumi plānoti 37,9 miljonu apmērā. Neskatoties uz plānoto budžeta ieņēmumu samazinājumu, 2012. gadā iepriekšējā gada līmenī saglabāts finansējums pašvaldības funkciju nodrošināšanai – darbinieku atalgojumam, kā arī investīcijas ēku būvniecībā un rekonstrukcijā, ielu un teritoriju labiekārtošanā no pašvaldības budžeta tiks veiktas 9,96 miljonu apmērā, tādā veidā nodrošinot darbu pilsētas iedzīvotājiem būvniecības un ar to saistītajās nozarēs.

Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanas nozarē paredzēts būtisks investīciju apjoms. Turpināsies jau iesāktie darbi pie kompleksas Ventspils pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanas, kā rezultātā kopā ar Ventspils pilsētas ūdenssaimniecības programmas ieviešanu rekonstruējot un labiekārtojot 78 ielu posmus. Tiks pabeigta jaunas poliklīnikas būvniecība, kā arī tiek plānotā Zvaigžņu ielas posma rekonstrukcija.

Kultūras nozarē plānots pabeigt projekta „Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas izveide” īstenošanu. Kopējais finansējums projekta realizācijai plānots 769 000 latu apmērā. Tāpat paredzēts pabeigt gandrīz 100 gadu senā Lielirbes baptistu lūgšanu nama pārcelšanu uz Piejūras brīvdabas muzeju. Projektēšanas, būvniecības un ekspozīcijas kopējās izmaksas ir 145000 latu.

Kultūras pasākumiem un dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu attīstībai un pieejamības nodrošināšanai Ventspils iedzīvotājiem pašvaldības budžetā paredzēti 750 tūkstoši latu.

Šogad paredzēts mērķtiecīgi turpināt atjaunot un modernizēt skolu materiāli tehnisko bāzi un pilnveidot izglītības programmas, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu. Ar Ventspils pilsētas domes atbalstu 2011./2012.mācību gadā tika uzsākta rīcības programma darbam ar apdāvinātiem Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem. 2012.gadā turpināsies iesāktais darbs gan pirmsskolas izglītības iestādēs 4-5 gadīgiem grupu audzēkņiem, gan radošo spēju un intelekta attīstības skolā „Gudrinieks”, gan 1.ģimnāzijā, kur izveidota 10. klase ar padziļinātu fizikas, bioloģijas un ķīmijas apguvi.

Piesaistot ES fondu programmu līdzekļus, kā arī no pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēti teritorijas labiekārtošanas darbi pirmsskolas izglītības iestādēs „Eglīte”, „Pasaka” un „Zvaigznīte”, lai bērni varētu rotaļāties pievilcīgā un mūsdienīgā vidē.

Sociālās nozares izdevumi 2012. gadā plānoti 3,44 miljonu apmērā. No tiem sociālajai palīdzībai paredzēti 2,05 miljoni latu, saglabājot visu veidu pabalstus un to apmērus. Neskatoties uz valsts finansējumu dzīvokļu pabalstiem samazinājumu – 2012.gadā valsts finansējums dzīvokļu pabalstiem tiks piešķirts tikai līdz 1.maijam – , dzīvokļu pabalstu kompensācijas tiek saglabātas iepriekš noteiktajā apmērā.

Gada otrajā pusē Ventspils pilsētas iedzīvotājiem būs pieejams jauns sociālais pakalpojums – Sociālās aprūpes centrs personām ar asociālu uzvedību. Centrs tiks izveidots sadarbībā ar Latvijas un Vācijas samariešu organizācijām. Paredzēts, ka Centrā pastāvīgi varēs uzturēties 25 pensionāri un invalīdi, personas ar kustību traucējumiem. Centra izveidošana Ventspilī radīs iespēju parūpēties par tiem pensionāriem un invalīdiem, kas palikuši bez pajumtes un kuriem viņu asociālās uzvedības dēļ ir nepieciešama atšķirīga aprūpes un sociālās rehabilitācijas programma.

Savukārt pašvaldības realizētā projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros plānots finansējums bezdarbnieku stipendijām 195 360 latu apmērā, nodrošinot ap simts darba vietām.

Kā ik gadu, no pašvaldības budžeta plānots piešķirt papildus finansējumu arī divām valsts budžeta finansētām nozarēm. Lai nodrošinātu ventspilniekus ar kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi, paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 109 000 latu apmērā. Savukārt Ventspils Augstskolai un tās zinātnisko struktūrvienību akadēmiskā personāla nodrošinājumam un investīciju projektu līdzfinansējumam kopumā paredzēti 497 000 latu.

Būtisku daļu no pašvaldības izdevumiem veido arī Ventspils pilsētas pašvaldības atskaitījumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam. 2012. gadā Ventspils pilsētai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā jāiemaksā 1,6 miljoni latu, kas ir 4,2% no kopējiem pašvaldības izdevumiem šajā gadā.

Publicēts lapā: 13.01.2012