Kalendārs

Foto: F64

Foto: F64

Zaïo un zemnieku savienîbas valdes sçde.
Zaïo un zemnieku savienîbas (ZZS) valdes sçdç tiek izlemts jautâjums par ZZS premjera kandidâtu, un Ventspils mçrs Aivars Lembergs paziòo savu lçmumu, vai kandidçs 11.Saeimas vçlçðanâs

Publicēts lapā: 23.12.2011