Kalendārs

AT Senāts lemj par labu A.Lembergam (27.06.2011.)

Foto: F64Augstākās tiesas Senāts šodien apmierināja Aivara Lemberga blakus sūdzību un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai pēc būtības Administratīvajā apgabaltiesā. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Administratīvā apgabaltiesa 2011.gada 12.maijā pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu, norādot, ka šis jautājums ir skatāms vispārējās jurisdikcijas tiesā. 2011.gada 18.maijā par šo lēmumu tika iesniegta blakus sūdzība.

Kā zināms, 2008.gada 28.maijā Tieslietu ministrijā tika iesniegts iesniegums izdevumu kompensēšanai par juridiskās palīdzības sniegšanu 104 450,80 LVL apmērā t.s. “Grinberga lietā”.

Ar Tieslietu ministrijas 2008.gada 29.augusta lēmumu par zaudējumu atlīdzības piešķiršanu iesniegums tika apmierināts daļēji, t.i., izmaksājama zaudējumu atlīdzība par kopējo summu 2386,79 LVL (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši lati 79 santīmi), kā arī norādīta pārsūdzības kārtība:
Saskaņā ar Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 8.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Neraugoties uz to, ka LR Tieslietu ministrijas izdotais administratīvais akts A.Lembergam ir labvēlīgs un ministrija savā lēmumā ir konstatējusi, ka prasība par zaudējumu atlīdzību ir pamatota, tomēr piešķirtā atlīdzība ir nesamērīgi zema un neadekvāta attiecībā pret faktiski radītajiem piespiedu zaudējumiem nepamatoti ierosinātajā kriminālprocesā. Piemēram, tikai pievienotās vērtības nodoklis valstij vien no kopējās kompensācijai pieteiktās summas par juridisko palīdzību krimināllietā ir nomaksāts 18 801,- LVL apmērā.

2008.gada 30.septembrī Administratīvajā rajona tiesā tika iesniegts pieteikums par vēl labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu, lūdzot uzdot Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai izdot vēl labvēlīgāku administratīvo aktu par zaudējumu atlīdzības piešķiršanu 102 064,02 LVL (viens simts divi tūkstoši sešdesmit četri lati 02 santīmi) apmērā.

Šajā pieteikumā tika apstrīdēta TM piemērotā analoģija, ar kuru tika pamatota piešķirtā kompensācija 2386,79 LVL apmērā, proti, TM konkrētajā situācijā piemēroja Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma un uz tā pamata izdotajos MK noteikumos noteikto advokāta sniegtās juridiskās palīdzības samaksas apmēru.

2010.gada 15.martā Administratīvā rajona tiesa, izskatot lietu par pienākuma uzlikšanu iestādei – Tieslietu ministrijai izdot vel labvēlīgāku administratīvo aktu par zaudējumu atlīdzības piešķiršanu, – noraidīja iesniegto pieteikumu, norādot pārsūdzēšanas kārtību. Par šo spriedumu 2010.gada 22.aprīlī tika iesniegta apelācijas sūdzība.

Administratīvā apgabaltiesa 2011.gada 12.maijā pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu, bet A.Lembergs 2011.gada 18.maijā par šo lēmumu iesniedza blakus sūdzību.

Publicēts lapā: 27.06.2011