Kalendārs

Foto: Valda Kalniņa / AFI

Foto: Valda Kalniņa / AFI

Ventspils domes priekðsçdçtâjs Aivars Lembergs preses konferencç 2010.gada 21.jûlijâ par Ginesa rekorda uzstâdîðanas mçìinâjumu – garâkâ ziedu paklâja pasaulç izveidi Ventspilî, Ostas ielas promenâdç 24.jûlijâ.

Publicēts lapā: 12.04.2011