Kalendārs

Vienošanās starp Ventspils pilsētas domi un Ventspils Profesionālo vidusskolu parakstīšana (18.02.2011.)

Piektdien, 18.februārī, plkst. 12.00 Ventspils Profesionālajā vidusskolā parakstīs papildu vienošanos par speciālistu piesaisti trīs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto Ziemeļkurzemes kompetences centra attīstības projektu īstenošanai.

Līgumu parakstīs Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs un Ventspils Profesionālās vidusskolas direktore Līga Krūtaine, un tas būs kā papildinājums iepriekš starp pašvaldību un skolu noslēgtajam līgumam.

Kā jau iepriekš ziņots, 2010.gada janvārī Ventspils pilsētas pašvaldība noslēdza līgumu ar Ventspils Profesionālo vidusskolu par sadarbību profesionālās izglītības jautājumos, tai skaitā veidojot Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centru. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs pats personīgi iesaistījies Ventspils profesionālās skolas attīstības jautājumu risināšanā, lai tā kļūtu par Ziemeļkurzemes reģionālo kompetences centru un iegūtu jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu piebūvi pie esošās skolas ēkas un arī jaunu dienesta viesnīcas ēku ar 250 vietām. „Lai gan Ventspils Profesionālā vidusskola ir valsts izglītības iestāde, šobrīd ir unikālu iespēju laiks, un pašvaldībai ir jāpalīdz skolai spert lielu soli savai attīstībai,” līguma parakstīšanas brīdī pauda Lembergs.

2010.gada 13.jūlijā tika noslēgti līgumi starp Ventspils Profesionālo vidusskolu un Valsts izglītības un attīstības aģentūru par trīs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu:
• Ventspils Profesionālās vidusskolas – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts: mācību korpusa nr.1 rekonstrukcija, dienesta viesnīcas korpusa jaunbūves izbūve un aprīkošana, un mācību aprīkojuma iegāde;
• Ventspils Profesionālās vidusskolas – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts: mācību korpusa nr.2 rekonstrukcija un mācību aprīkojuma iegāde;
• Ventspils Profesionālās vidusskolas- Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts: dienesta viesnīcas korpusa jaunbūve,

kā arī 2010.gada 10.janvārī tika noslēgts līgums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību korpusa Saules iela 15, Ventspilī renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” realizācijas uzsākšanu.

Šo četru projektu vienotais mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības kompetences centram atbilstošu un izglītības procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi Ventspils Profesionālajā vidusskolā, uzlabojot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko apmācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, tādējādi nodrošinot tautsaimniecības ilgtermiņa vajadzībām atbilstošu profesionālās sākotnējās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu piedāvājumu Kurzemes plānošanas reģiona ziemeļu daļā.

Projektu īstenošanas laikā tiks radīts vienots profesionālās izglītības komplekss, kurā ietilps arī Eiropas standartiem atbilstoša dienesta viesnīca 250 audzēkņiem. Modernizējot mācību darbnīcas, būs iespējams nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, kā arī tiks radīta iespēja paplašināt piedāvāto programmu spektru. Ziemeļkurzemes kompetences centrā bez esošām profesijām jauniešiem būs iespējams apgūt būvkonstrukciju galdnieka, ēku inženiertīklu tehniķa, automehatroniķa, friziera un vizāžista profesijas.

Projekta aktivitātes plānots īstenot līdz 2012.gada jūnijam. Kopējais plānotais finansējums ir 6 171 634,07 Ls no kuriem 85 % finansē ERAF programma, 15% finansē valsts budžets.

Kā jau iepriekš ziņots, 2009.gada 15.decembrī Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. – 2015.gadiem, kurās iekļautajā Kurzemes reģiona profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas plānā tiek paredzēts, ka Ventspils Profesionālā vidusskola tiek veidota kā Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs.

Šobrīd gan Ventspils pilsētā, gan valstī kopumā profesionālās izglītības iestāžu tīkls ir izmaksu neefektīvs, iestāžu materiāltehniskā bāze – iekārtas, mācību korpusi, dienesta viesnīcas, ir neapmierinošā stāvoklī, kā rezultātā kopumā profesionālās izglītības iegūšana sabiedrībā netiek pietiekami augstu novērtēta.

Tai pat laikā citās Eiropas Savienības valstīs (tai skaitā Igaunijā), kuras veikušas būtiskas reformas un ieguldījumus profesionālās izglītības attīstībai, profesionālās izglītības programmu apguve sabiedrībā tiek atzinīgi novērtēta, ko pierāda arī jauniešu pieplūdums šajās iestādēs un ekonomiskās labklājības pieaugums.

Līdz ar to tiek plānotas būtiskas izmaiņas profesionālās izglītības jomā arī Ventspilī – uz esošās Ventspils Profesionālās vidusskolas bāzes tiks izveidots Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs, kas:
•  nodrošinās augstas kvalitātes materiāltehnisko bāzi profesionālās kvalifikācijas ieguvei metālapstrādes, būvniecības, kokapstrādes, enerģētikas, elektronikas, autotransporta, viesnīcu un restorānu pakalpojumu jomā;
•  kalpos kā jaunāko tehnoloģiju apguves vieta gan profesionālās, gan mūžizglītības un tālākizglītības programmu audzēkņiem;
•  pildīs eksaminācijas centra funkcijas, t.sk. neformālā ceļā iegūtas izglītības atzīšanai;
•  sniegs metodisko atbalstu minēto nozaru profesiju apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm.

Lai īstenotu efektīvu profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas procesa plānošanu un izveidotu pilnvērtīgu Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centru, nepieciešama cieša sadarbība starp Ventspils pilsētas domi un Ventspils Profesionālo vidusskolu.

Publicēts lapā: 18.02.2011