Kalendārs

F64/ Kaspars Krafts

F64/ Kaspars Krafts

Mazajâ ìildç norisinâs Ventspilî plânotajam Ginesa rekorda sasniegðanas mçìinâjumam – pasaulç garâkâ ziedu paklâja veidoðanai veltîta preses konference, kurâ piedalâs Ventspils pilsçtas domes priekðsçdçtâjs Aivars Lembergs un priekðsçdçtâja vietnieks Didzis Oðenieks.

Publicēts lapā: 26.01.2011