Kalendārs

Uzņēmēja Anša Sormuļa aizstāves lūgums Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai par tādu dokumentu izprasīšanu no LR Ģenerālprokuratūras, kas neatrodas izsniegto lietu materiālos, iesniegts: 16.02.2009

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai

apsūdzētā Anša Sormuļa

lūgums
krimināllietā Nr. K04-378/08-12 (kriminālprocess Nr. 12812001408)

Lūdzu atļaut man iepazīties ar kriminālprocesa Nr. 12812001408 arhīva lietas materiāliem un izdarīt no arhīva lietā esošajiem dokumentiem manai aizstāvībai nepieciešamo dokumentu kopijas.
Kā redzams no kriminālprocesam pievienotā arhīva lietā esošo dokumentu saraksta, arhīva lietā atrodas liecinieka Agra Eglīša 2007.gada 11.septembra papildus nopratināšanas protokols, liecinieka V.Kokaļa 2007.gada 21.marta papildus nopratināšanas protokols, liecinieka J.Krūmiņa 2007.gada 29.augusta papildus nopratināšanas protokols (skat. arhīva lietas materiālu saraksts, 2.sējums, 177., 180., 181.pozīcija).
Tā kā no lietas materiāliem ir redzams, ka visi šie liecinieki ir liecinājuši par to laika periodu, par kuru man uzrādīta apsūdzība, manas aizstāvības realizēšanai ir nepieciešams iepazīties ar visiem dokumentiem, kuri satur ziņas par notikumiem laika periodā, par kuru man celta apsūdzība. Pie tam Valentīns Kokalis bija amatpersona VAS „Ventspils Nafta”, kas savukārt bija akcionārs a/s „Naftas Parks 100”, bet Jūlijs Krūmiņš un Agris Eglītis SIA „LatTransNafta” dalībnieku sapulcēs pārstāvēja SIA „Man-Tess”.
Arhīva lietā esošo dokumentu sarakstā ir uzskaitīta virkne rezolūciju procesa virzītājam (skat., piemēram, Arhīva lietas materiālu saraksts, 3.sēj. pozīcijas 33.-35., 37.-39., 42.-51. u.c.). Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu lēmumu ir iespējams pieņemt arī rezolūcijas veidā, līdz ar to nevar izslēgt iespēju, ka arhīva lietas dokumentu sarakstā norādītās rezolūcijas ir procesuāli nolēmumi.

Rīgā, 2009.gada 16.februārī

Ansis Sormulis

Publicēts lapā: 17.02.2009