Kalendārs

Par jaunu prasību tiesā par kaitējuma atlīdzināšanu

Foto: Ansis Starks/AFI
Foto: AFI

Šī gada 13. februārī esmu iesniedzis Rīgas Apgabaltiesā prasības pieteikumu par kaitējuma atlīdzināšanu no LR Ģenerālprokuratūras prokuroriem Jura Jurisa, Ilgas Paegles un Jāņa Ilstera, kā arī uzņēmēja Aināra Gulbja sakarā ar:
1) privātās dzīves noslēpuma – privātas telefona sarunas starp mani un uzņēmēju Andreju Ēķi prettiesisku izpaušanu kriminālprocesā neiesaistītām personām un to publiskošanu;
2) sensitīvu datu – ziņu par mana veselības stāvokļa, kā arī veikto medicīnisko izmeklējumu rezultātu izpaušanu.

Prasības pieteikumā klāt pievienoti faktoloģiski dokumenti, kas atspoguļo lietas būtību.

Saistībā ar kriminālprocesu, kurā man ir uzrādīta virkne nepamatotu apsūdzību, ar procesa virzītāja – prokurora Jura Jurisa 2008. gada 1. augusta lēmumu krimināllieta tika nodota tiesai. Vienu dienu iepriekš pirms konkrētā lēmuma, t.i. 2008. gada 31. jūlijā, LR Ģenerālprokuratūras prokurori Ilga Paegle un Jānis Ilsteris, izpildot prokurora Jura Jurisa uzdevumu, izsniedza kriminālprocesā par cietušiem atzītām personām, t.sk. uzņēmējam Aināram Gulbim, sensitīvus datus par privātās dzīves noslēpumu. Tādējādi prokurori I. Paegle un J. Ilsteris absolūti bez jebkādiem ierobežojumiem un brīdinājumiem izpaust un nodot kriminālprocesā iegūtās ziņas un dokumentus ar kriminālprocesu nesaistītām personām, izsniedza cietušajiem ziņas un dokumentus, kuru obligātas aizsargāšanas pienākums ir noteikts ne tikai LR Kriminālprocesa un citos likumos, bet arī LR Satversmē un Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos tiesību aktos, kas nosaka personas privātās dzīves noslēpuma aizsardzību.

Cietušajām personām bez jebkādiem ierobežojumiem tika izsniegti gan sensitīvi dati par manu veselības stāvokli, slimību diagnozēm un medicīnisko izmeklējumu rezultātiem, gan arī privātas telefonsarunas atšifrējums. Jau nākamajā dienā, t.i. 2008. gada 1. augustā, pēc dokumentu izsniegšanas cietušajiem, t.sk. Aināram Gulbim, gan personīgas atriebības iekārē, gan politisko mērķu sasniegšanai, televīzijā tika publiskots privātas telefona sarunas atšifrējums, kas turpmākajās dienās tika intensīvi tiražēts gan laikrakstos, gan arī interneta vidē.

Sakarā ar krimināllietas materiālu, t.sk. ziņu par personas privātās dzīves izpaušanu, vērsos pie LR Ģenerālprokurora ar lūgumu novērst konkrētos cilvēka pamattiesību aizskārumus.
LR Ģenerālprokurors manu lūgumu noraidīja pilnībā, pamatojot, ka kriminālprocesa ietvaros nevar apmierināt absolūti nevienu lūgumu par privātās dzīves noslēpuma – sensitīvu datu – aizsardzību, turklāt norādot, ka arī ārpus kriminālprocesa ietvariem, pamatojoties uz Prokuratūras likumu, neesot iespējams veikt nevienu un absolūti nekādu pasākumu manu tiesību aizsardzībai. Savā atbildē Ģenerālprokurors arī norādīja, ka viņa izteiktais lēmums ir galīgs, tātad – nav ne apstrīdams, ne arī pārsūdzams ne kriminālprocesa, ne arī Prokuratūras likuma kārtībā.

Izpaužot manas privātās dzīves noslēpumu, man ir nodarīts būtisks kaitējums. Izpildot LR Ģenerālprokuratūras prokurora Jura Jurisa uzdevumu, prokurori Ilga Paegle un Jānis Ilsteris ir izpauduši un nodevuši tādas ziņas un dokumentus, kas ir ar likumu aizsargāts privātās dzīves noslēpums. Savukārt, cietušais Ainārs Gulbis šos prettiesiski iegūtos krimināllietas materiālus nepamatoti izpauda plašsaziņas līdzekļiem, kas nekavējoties (!!!) tika publiskoti televīzijā, laikrakstā un interneta vidē.

Sakarā ar iepriekš minēto un pamatojoties uz ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 12.p., Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.p., Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46EK, Eiropas Padomes Konsultatīvās (Parlamentārās) asamblejas rezolūcijas 428 (1970), Latvijas Republikas Satversmes 89. un 96.p, likuma „Par tiesu varu” 28.p. 3.d., „Ārstniecības likuma” 50.p. 1.d., „Fizisko personu datu aizsardzības likuma” 1.p., kā arī attiecīgo normu regulējumu Civillikumā un Civilprocesa likumā, tiesu praksi,

lūdzu:

1) piedzīt solidāri no Aināra Gulbja, Jura Jurisa, Ilgas Paegles un Jāņa Ilstera LVL 331 241 (trīs simti trīsdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit viens lats) kaitējuma atlīdzību, sakarā ar privātās dzīves noslēpuma – privātas telefona sarunas starp mani un uzņēmēju Andreju Ēķi – prettiesisku izpaušanu kriminālprocesā neiesaistītām personām;
2) piedzīt solidāri no Jura Jurisa, Ilgas Paegles un Jāņa Ilstera LVL 40 000 (četrdesmit tūkstoši lati) par sensitīvu datu – ziņu par manu slimību un veselības stāvokļa diagnožu un medicīnisko izmeklējumu – rezultātu izpaušanu.

Konkrētās summas aprēķinātas par pamatu ņemot mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras „TNS Latvia” to par cietušiem mediju auditorijas reitingus konkrētā laika periodā, kuros tika publiskoti ar kriminālprocesu nesaistītie privātās dzīves noslēpumi.

Aivars Lembergs

Publicēts lapā: 16.02.2009